Privacy Policy

 

ClearViews biedt hoogwaardig buitenschrijnwerk aan in PVC en aluminium voor particulieren en professionals. Wij werken elk project af volgens de regels van de kunst. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u met ons contact opnemen via info@clearviews.be. In deze privacy policy delen wij u mee op welke manier we omgaan met uw persoonsgegevens, hoe we ze verzamelen, verwerken en voor welke doeleinden we ze gebruiken. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden die gelden en hierna zijn opgenomen. ClearViews stelt alles in het werk om uw privacy, alsook uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Welke gegevens verzamelt ClearViews?

 

ClearViews gebruikt uw gegevens conform de EU Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (BS 05.09.2018), net als elke andere toepasselijke nationale wetgeving die de AVG aanvult of implementeert, en om ervoor te zorgen dat ook het personeel en onderaannemers deze wetgeving respecteren. Deze privacy policy is van toepassing op de persoonsgegevens die ClearViews over u verzamelt in kader van het aanbieden van onze diensten en de gegevens die door u vrijwillig worden doorgegeven.

 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens:

 

ClearViews kan persoonsgegevens verzamelen via volgende bronnen

• Online interacties via onze website

• Offline interacties via de medewerkers van onze diensten

• Online en offline interacties met onze onderaannemers en partners

 

Gegevens die u ons verstrekt:

 

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt:

• Inloggegevens zoals emailadres, wachtwoord, IP-adres.

• Informatie zoals naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, eventueel werfadres, telefoonnummer,

emailadres, btw-nummer en facturatiegegevens.

 

Gegevens verzameld voor marketing en publiciteit

 

Alle gegevens worden door ClearViews bvba verwerkt voor de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. ClearViews bvba kan uw gegevens ook doorgeven aan zijn franchisenemers in België voor secundair gebruik, in het bijzonder aan de franchisenemer die wordt aangewezen in functie van uw woonplaats. Die gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor het personaliseren van publiciteit op de ClearViews-website. Verder kunnen deze gegevens gebruikt worden om u uit te nodigen op opendeurdagen, nocturnes, happenings, … en om u gepersonaliseerde informatie te bezorgen.

 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens bewaard? 

 

ClearViews verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. ClearViews kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van dedoeleinden hierna opgesomd:

• Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen vb. antwoorden op een verzoekvan een gemachtigde instantie.
• Om een overeenkomst met u correct uit te voeren vb. offertes, evaluatie van een geleverde dienst, beantwoorden van vragen, verstrekken van informatie.
• Om elektronische communicatiegegevens te kunnen verwerken vb. bewijs van communicatie of zakelijke transacties.
• Om uw bestellingen te kunnen verwerken en de gevraagde werken en leveringen te kunnenuitvoeren.
• Om de facturatie op te maken en de betalingen op te volgen en te voldoen aan de boekhoudenfiscale regelgeving.
• Om persoonsgegevens te kunnen personaliseren.
• Om u actiever te kunnen betrekken bij onze diensten.
• Om reclameberichten te kunnen sturen indien u zich hiervoor heeft opgegeven.
• Verwerken van offertes.

 

Aan wie geeft ClearViews uw gegevens door? 

 

Voor het verwerken van de gegevens maken wij gebruik van:

• Eigen servers en databases voor het opslaan van alle gegevens.
• Hosting firma en designbureau voor het verzorgen van de internet omgeving.
• Externe informatica bedrijven voor het verzorgen van de IT-infrastructuur.
• Onderaannemers om onze diensten te kunnen uitvoeren.
• Verbonden ondernemingen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de technische en organisatorische beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Gegevens verstrekken aan derden:

 

Gegevens die door de gebruiker aan ClearViews worden verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. De enige uitzondering op deze regeling is wanneer er een gerechtelijk bevel zou uitgevaardigd zijn om gegevens te verstrekken.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

 

• ClearViews verzamelt uw gegevens in een beveiligde bedrijfsomgeving en zij streeft ernaar die gegevens op marktconforme wijze te beschermen tegen wijziging, verlies of onrechtmatig
gebruik.
• Onze systemen zijn enkel toegankelijk via een beveiligde verbinding.

ClearViews zorgt voor een adequate beveiliging van de opgeslagen gegevens. Indien ClearViews beroep doet op een externe partner op het vlak van informatietechnologie en de informatica infrastructuur, sluit ze met deze ondernemingen passende verwerkersovereenkomsten af waarbij de verwerker de nodige organisatorische en technische beveiligingsvoorwaarden van ClearViews respecteert. ClearViews treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die u haar toevertrouwt.

 

Solliciteren bij ClearViews

 

Inzake sollicitatieprocedure worden de ontvangen CV’s behandeld en verwerkt door onze HR-dienst, die dit in alle discretie opvolgen. Persoonsgegevens in dit kader worden slechts bewaard voor een termijn van 12 maanden. Dit betreft gegevens zoals adres, hobby’s, werkervaring, foto, opleiding, … Feedback omtrent deze CV’s worden enkel intern gedeeld voor betrokken medewerkers (leidinggevenden in kader van gesprek) en aan derde partijen, in het geval van interim- of selectiekantoren.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze laten gelden? 

 

• Recht op toegang tot de persoonsgegevens die ClearViews mogelijks over u in bezit heeft.
• Recht op rechtzetting van uw persoonsgegevens (rectificatie, vervolledigen, update).
• Recht op verzet of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
• Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Recht op schrapping van uw persoonsgegevens.

U kunt uw rechten uitoefenen door gebruik te maken van ons emailadres: info@clearviews.be

 

Wijzigingen aan de privacy policy?

 

ClearViews kan te allen tijde eenzijdig en op elk moment de privacy policy wijzigen. De versie op de website www.ClearViews.be is de meest recente en geldige versie. Indien u gebruik maakt van dediensten van ClearViews verklaart u zich steeds akkoord met onze privacy policy.

 

Het gebruik van “Cookies”

 

Lees deze privacy policy samen met onze Cookie policy. Hierin wordt de informatie weergegeven met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of een andere periode waarbij rekening wordt gehouden met onze operationele vereisten, zoals een goed onderhoud van klantgegevens, het bevorderen van het relatiebeheer met klanten en het beantwoorden van rechtsvorderingen of regelgevingsverzoeken. De meeste informatie van onze klanten wordt bijvoorbeeld bewaard voor de duur van de contractuele relatie en na het einde van de contractuele relatie gedurende de periode die nodig is om de uitoefening van onze wettelijke rechten te garanderen of om ons te verweren tegen rechtsvorderingen.  Wanneer persoonsgegevens niet langer vereist zijn, zal ClearViews deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

 

Inhoud van de website

 

Alle informatie op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. ClearViews levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren. ClearViews kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. ClearViews behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen en correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

 

Links naar andere websites

 

ClearViews is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop de site van ClearViews. De gebruiker verklaart zich op de hoogte dat de privacy voorwaarden van andere websites kan verschillen dan deze van de site van ClearViews.

 

Eigendom

 

Deze website is eigendom van ClearViews, Industrieweg 118, 9032 Wondelgem, ondernemingsnummer 0697.916.879.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van de website van ClearViews, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ClearViews of rechthoudende derden.

 

Geschillenregeling

 

Geschillen die uit of met betrekking tot dit privacy beleid zouden ontstaan worden definitief beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. U kan in geval van betwistingen ook een schriftelijke klacht indienen. De gegevens hiervoor kunt u terugvinden op deze website.

 

Contact

 

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop ClearViews uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@clearviews.be of per post: ClearViews NV, Industrieweg 118, 9032 Wondelgem, België.

 

Cookiesbeleid

 

Partijen

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

 

‘Gebruiker”

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met ClearViews via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

‘Wet’
art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door Wet 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding: 04-08-2012).

 

Definitie
Een cookie is een klein tekst- of cijferbestandje dat wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker om voorkeuren en andere informatie vast te leggen die op bezochte webpagina’s wordt gebruikt. Deze cookies zorgen enerzijds ervoor dat het gebruik van onze website voor de bezoeker gemakkelijker wordt en anderzijds laten cookies ons toe statistieken te maken op basis van bepaalde informatie. Hierdoor is ClearViews in de mogelijkheid deze website steeds te verbeteren.

 

Waarom gebruikt ClearViews cookies?
De internetsite en facebookpagina van ClearViews maakt gebruik van cookies om e-mailcommunicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken, voor marketing doeleinden en is noodzakelijk voor de levering van diensten die uitdrukkelijk door u werden aangevraagd. De cookies worden aldus gebruikt om het gebruik van de site te vereenvoudigen of voor administratieve doeleinden. De cookie kan enkel worden gelezen door diegene die de cookie heeft aangemaakt. U kunt uw browser zodanig configureren dat deze u verwittigt telkens er cookies worden aangemaakt, of hem instellen dat hij de aanmaak ervan verhindert.

 

Soorten cookies
ClearViews bvba maakt gebruik o.a. gebruik van volgende cookies:

• Facebook plugins
• Google Tag Manager
• Aanvaarding van de cookiemelding

De cookies worden aldus gebruikt om het gebruik van de site te vereenvoudigen of voor administratieve doeleinden. De cookie kan enkel worden gelezen door diegene die de cookie heeft aangemaakt. U kunt uw browser zodanig configureren dat deze u verwittigt telkens er cookies worden aangemaakt, of hem instellen dat hij de aanmaak ervan verhindert.

 

Uw recht op toegang tot gegevens en op verzet
Volgens de wetgeving heeft de gebruiker het recht op een kopie van de persoonlijke gegevens die ClearViews over die gebruiker bewaart, met inbegrip van de informatie verzameld door cookies. Vragen of aanvragen worden gericht aan info@clearviews.be. Van zodra de gebruiker de website van ClearViews bezoekt, geeft hij/zij de toelating om dergelijke cookies op het systeem te plaatsen. Dit kan worden gewijzigd door de browserinstellingen aan te passen en in te stellen die ervoor zorgt dat cookies moeten worden geweigerd:

• Surfen in incognitomodus
• “Niet volgen” in de browser inschakelen
• Gebruik maken van een tool om Google Analytics te blokkeren.

Meer info vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Meer info kan gevonden worden in het help menu van de browser